พบกับสไลด์ “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: แนวทางการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา” โดย นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.1 พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการดำเนินงานในระดับจังหวัด” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่