พบกับแนวการอภิปรายในหัวข้อ “นวัตกรรมมุ่งประสิทธิผลในงานสุขภาวะทางเพศและเอดส์” โดย ดร. อุทัย ดุลยเกษม นักวิชาการอิสระ

หมายเหตุ : เอกสารจากช่วง “SYM 1.5 นวัตกรรมมุ่งประสิทธิผลในงานสุขภาวะทางเพศและเอดส์ ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดที่นี่