พบกับสไลด์ “ความคืบหน้าและข้อท้าทายของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “Plenary 1 : ความคืบหน้าและข้อท้าทายของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่