“ภาพที่อยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” ปาฐกถาพิเศษของ นพ. วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ที่กล่าวในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 ว่าประเทศไทยมีเครื่องมือสำคัญในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นั่นคือ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งคาดหวังว่าคนทำงานจะใช้กฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่วัยรุ่นและครอบครัวมากที่สุด โดยคนทำงานทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ลดละ สิ่งที่องค์ปาฐกคาดหวังและอยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย คือ

1.อยากเห็นอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นสูงใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์
2.อยากเห็นอัตราการคลอดในวัยรุ่นลดลงเหลือเท่าญี่ปุ่น คือ 4.6 ต่อพัน
3.อยากให้วัยรุ่นและแม่วัยรุ่น ได้รับการดูแลอย่างดี ตามที่เขียนไว้ใน พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

                                         ดาวน์โหลดเพื่ออ่านปาฐกถาพิเศษฉบับเต็มได้ที่นี่

หมายเหตุ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาพที่อยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” จากการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560