วันที่ 8-10 ก.พ. 60 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายคนทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และผู้แทนจากหน่วยงาน ทุกภาคส่วนหลักของทุกจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานเรื่องท้องวัยรุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,100 คน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ