วันที่ 7 ก.พ. 60 ตัวแทนเยาวชนเครือข่ายโครงการท้องวัยรุ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อแสดงพลังเยาวชนในงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กซ์เปิดวัยรุ่น: เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ