การถูกทอดทิ้ง การขาดการเลี้ยงดูที่อบอุ่น การอยู่ตามลำพังโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล ฯลฯ หลากหลายสภาวะที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีความเปราะบาง ผศ. อัญมณี บูรณกานนท์ จากคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้นำเสนอแนวทางเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดปัญหาที่เยาวชนกำลังเผชิญภายในโรงเรียนหรือครอบครัว

เนื้อหาในเอกสาร “แนวทางการปฏิบัติทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  เพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีความเปราะบางทางสังคม” ประกอบไปด้วย ความหมายของคำว่า “ความเปราะบาง” ตัวอย่างของสภาวะที่ทำให้เด็กมีความเปราะบาง กรอบแนวทางที่ควรปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในเด็กที่มีความเปราะบางทางสังคม