วันที่ 1 ก.พ. 60 จ.นครสวรรค์ จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงพูดคุยหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในปีที่ 2 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 87 คน ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์