วันที่ 27-28 ม.ค. 60 จ.เชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน” รุ่นที่ 2 ในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านให้กับครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 และ 4 เพื่อให้สามารถนำหลักสูตรไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย