วันที่ 31 ม.ค. 60 จ.นครพนม จัดประชุมเพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครภ์ในวัยรุ่น และระบบส่งต่อสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ระหว่าง โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน ณ โรงพยาบาลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม