วันที่ 30 ม.ค. 60 จ.ตาก จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงพูดคุยหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมหนองหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก