วันที่ 19-20 ม.ค. 60 จ.กระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษา การส่งต่อและยุติที่ปลอดภัย และการวางแผนครอบครัว เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่