วันที่ 23 ม.ค. 60  จ.นครพนม จัดประชุมบุคลากรของโรงพยาบาล โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลขามเฒ่า เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการช่วยเหลือและส่งต่อสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในตำบลขามเฒ่า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม