วันที่ 23 ม.ค. 60 จ.นครสวรรค์ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชุมชน รุ่นที่ 1 โดยสนับสนุนให้มีการดำเนินงานในรูปแบบ “Buddy” ระหว่างตำบลเขาชนกันและตำบลแม่เล่ย์  รวมถึงให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชนจากทั้ง 2 ตำบล จำนวน 100 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์