“เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

พบกับสไลด์ “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” โดย นางจุฑาพร วาณิชอนันต์ชัย แกนนำผู้ปกครอง จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.4 การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวคือวัคซีนสำคัญของเด็กและเยาวชน” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “เซ็กซ์เปิด ในวัยรุ่น เยาวชน SEX และอิทธิพลสื่อ” โดย นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.7 เพศในสื่อสมัยใหม่ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับแนวการอภิปรายในหัวข้อ “นวัตกรรมมุ่งประสิทธิผลในงานสุขภาวะทางเพศและเอดส์” โดย ดร. อุทัย ดุลยเกษม นักวิชาการอิสระ

หมายเหตุ : เอกสารจากช่วง “SYM 1.5 นวัตกรรมมุ่งประสิทธิผลในงานสุขภาวะทางเพศและเอดส์ ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “ความต้องการสวัสดิการของแม่วัยรุ่น” โดย ผศ.ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.2 การจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิตพ่อแม่วัยรุ่น ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: แนวทางการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา” โดย นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.1 พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการดำเนินงานในระดับจังหวัด” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “นวัตกรรมมุ่งประสิทธิผลในงานสุขภาวะทางเพศและเอดส์” โดย นพ. วิพุธ พูลเจริญ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.5 นวัตกรรมมุ่งประสิทธิผลในงานสุขภาวะทางเพศและเอดส์ ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “การจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิตพ่อแม่วัยรุ่น” โดย นายชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.2 การจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิตพ่อแม่วัยรุ่น ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “ความคืบหน้าและข้อท้าทายของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “Plenary 1 : ความคืบหน้าและข้อท้าทายของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพ่อแม่วัยรุ่น : ทางออกร่วมสำหรับปัญหาอับซับซ้อนด้านความไม่เท่าเทียมและการถูกกีดกันทางสังคม” โดย Ms. Alison Hadley ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มหาวิทยาลัยเบดฟอร์ดไซร์ สหราชอาณาจักร

หมายเหตุ : สไลด์ประกอบการปาฐกถาพิเศษ : การนับสนุนให้วัยรุ่นมีสุขภาวะทางเพศที่ดีเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาประเทศ จากการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “ความคืบหน้าและข้อท้าทายของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “Plenary 1 : ความคืบหน้าและข้อท้าทายของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “การจัดสวัสดิการสำหรับแม่วัยรุ่นในสังคมสมัยใหม่ (ตอบโจทย์แม่วัยรุ่น)” โดย คุณพัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสวัสดิการครอบครัวสหทัยมูลนิธิ

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.2 การจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิตพ่อแม่วัยรุ่น” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

พบกับสไลด์ “สรุปผลการประชุมระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2” โดย นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และคณะอนุกรรมการวิชาการ

หมายเหตุ : สไลด์จากการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

พบกับสไลด์ “ปาฐกถานำ เรื่อง ภาพที่อยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” โดย นพ. วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง”ปาฐกถาพิเศษ :  ภาพที่อยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย” การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ในวันที่ 10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่

เซ็กส์ไม่ท้อง ป้องกันได้ (ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจ)

การทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภาคีหลักที่ถือว่ามีความสำคัญ และเปรียบเสมือนกลไกขับเคลื่อนการทำงานที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น “เยาวชน” ได้ดีที่สุด คือตัวเยาวชนด้วยกันเอง จากการเสวนาเรื่อง “เซ็กส์ไม่ท้อง ป้องกันได้ (ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจ)” ในงานประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 ทำให้เราได้เห็นพลังของเยาวชนชัดเจนขึ้น


จุดเริ่มต้นของ “แกนนำเยาวชน” เริ่มต้นที่ “โรงเรียน”

แกนนำเยาวชนที่ร่วมการเสวนา ประกอบไปด้วย น้องภูมิ นายมาสุ พรหมประกาย จากโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จ.นครพนม น้องโอ น.ส. อภิญญา ภิญโญศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย และน้องโอ๊ต นายเกียรติภรชัย เพียพล จากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการก้าวเข้ามาเป็นแกนนำเยาวชน เริ่มต้นจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา หรือจัดกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ชมรม YC (Youth Counselor หรือเพื่อนที่ปรึกษา) โครงการทูบีนัมเบอร์วัน การจัดกิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ที่ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ หรือติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ฯลฯ

โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เด็กนักเรียนก้าวมาเป็นแกนนำ คือ “อาจารย์” ที่ชักชวนเด็กที่ชอบทำกิจกรรมเข้ามามีบทบาทในการเป็นแกนนำให้ความรู้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน น้องโอแกนนำ YC ในโรงเรียนเล่าว่า ก่อนจะมาเป็นแกนนำ YC ที่ให้การปรึกษาแก่เพื่อน ๆ ได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะในการให้การปรึกษา และการทำหน้าที่นี้แกนนำ YC ต้องมีข้อตกลงร่วมกัน ว่าจะต้องรักษาความลับของผู้ที่เข้ามาปรึกษาทุกคน โดยเรื่องที่เพื่อนมักจะเข้ามาปรึกษา คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเรียน นอกจากนี้แกนนำจะสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่น เช่น การป้องกันการตั้งครรภ์ ความรู้เรื่องเพศ ฯลฯ ซึ่งน้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ ในโรงเรียนจะรู้จักบริการของแกนนำเยาวชน YC ด้วยวิธีการบอกต่อแบบปากต่อปาก

 

“เครือข่าย” เครื่องมือสำคัญในการส่งต่อบริการจากโรงเรียน

การให้การปรึกษาโดยแกนนำ YC ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยคลี่คลายปัญหาหรือความไม่สบายใจของนักเรียนได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีปัญหาที่แกนนำไม่สามารถช่วยคลี่คลายได้ก็จะมีการส่งต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝ่ายปกครองตามลำดับ และส่งต่อไปยังเครือข่ายภายนอกโรงเรียน เช่น คลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ พี่น้อย นางศศิธร ราชวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เล่าถึงการทำงานเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนโดยแกนนำ YC กับโรงพยาบาลว่า “กลุ่มแกนนำ YC เป็นเหมือนการทำกิจกรรมเชิงรุกในโรงเรียน ช่วยเรื่องการป้องกัน มีความใกล้ชิดกับปัญหา ซึ่งที่โรงพยาบาลแก้งคร้อจะมีบริการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่มีวัยรุ่นเข้ามาปรึกษาอย่างสม่ำเสมอเพราะเขาไม่มีทางออก การแนะนำส่งต่อให้วัยรุ่นรู้จักบริการ ปัญหาก็จะได้รับการคลี่คลายโดยเร็ว การมีแกนนำ YC ในโรงเรียนจึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็น”

การทำงานร่วมกับแกนนำ YC ในโรงเรียน พี่น้อยเล่าว่า จะเข้าถึงพวกเขาก็ต้องเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ ในโรงเรียน หากแกนนำ YC มีกิจกรรมอะไร คนทำงานอย่างเราก็ต้องเตรียมไปช่วย การทำงานร่วมกันยังสร้างความสนิทสนม เมื่อเกิดความสนิทกันแล้วย่อมทำให้การทำงานร่วมกันในครั้งต่อไปก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น พี่น้อยยังบอกอีกด้วยว่า น้อง ๆ แกนนำ YC เป็นเครือข่ายที่ดีในเรื่องงานป้องกัน สามารถเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงถุงยางอนามัย อีกทั้งยังมีทักษะในการให้การปรึกษา ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของคนทำงาน ดังนั้นคนที่ต้องการทำงานกับเยาวชนจึงควรเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อน ไม่ตำหนิ เพราะเยาวชนมีศักยภาพมากในการทำงาน เพียงผู้ใหญ่ให้โอกาสและคอยหนุนเสริมเมื่อเขาต้องการ

เซ็กส์ไม่ท้อง ป้องกันได้?

เยาวชนแกนนำทั้ง 3 คน มีความเห็นตรงกันว่า การสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทำให้การตั้งครรภ์ลดน้อยลง เพราะนักเรียนรู้จักวิธีการป้องกัน การเรียนการสอนก็เน้นเพื่อไปใช้ได้จริงในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น มีกิจกรรมให้นักเรียนลองจับคู่กันไปซื้ออุปกรณ์คุมกำเนิดที่ร้านค้า การดำเนินงานในโรงเรียนแม้จะไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% แต่ก็มีระบบช่วยเหลือที่ทำให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์สามารถเรียนหนังสือได้จนจบ ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยยังเรียนต่อร่วมกับเพื่อนในโรงเรียนได้ หากต้องการหยุดพักก็จะมีเพื่อนนำงานไปให้ที่บ้าน เวลาสอบ ก็สามารถนำข้อสอบมาทำที่บ้าน หรือมาทำข้อสอบร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นระบบที่โรงเรียนเอื้อให้กับนักเรียนที่ตั้งครรภ์ที่จะช่วยให้จบการศึกษาไปพร้อม ๆ กันกับเพื่อน พี่น้อยยังกล่าวย้ำเพื่อยืนยันอีกว่า โรงเรียนไหนที่สอนเรื่องเพศวิถีศึกษา หรือมีแกนนำเยาวชน YC โรงเรียนนั้นจะมีอัตราการตั้งครรภ์ลดลง

“แรงหนุน” ที่ต้องการจากผู้ใหญ่ใจดี

การทำงานเป็นแกนนำเยาวชน YC ที่เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ การจัดแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องแบ่งเวลาเรียนและเวลาในการทำกิจกรรมให้สมดุล น้องภูมิ น้องโอ และน้องโอ๊ต ต่างก็เคยเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ ที่บางครั้งการทำกิจกรรมก็มีผลกระทบต่อการเรียน แต่พวกเขาผ่านมาได้ด้วยแรงสนับสนุนจากเพื่อนในห้องและอาจารย์ที่เข้าใจ สิ่งสำคัญที่ทั้ง 3 บอกไว้ คือคนเป็นแกนนำต้องรู้จักวางแผน แม้กิจกรรมจะทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานหรือเพิ่มประสบการณ์ต่าง ๆ แต่การเรียนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และนับเป็นความโชคดีของน้อง ๆ ทั้ง 3 ที่พ่อแม่ผู้ปกครองของพวกเขาเข้าใจและเห็นด้วยกับการทำกิจกรรมของลูก นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ลงไปทำงานในชุมชนอีกด้วย

นอกจากแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่รอบตัวแล้ว การสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องภายนอกก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยแกนนำเยาวชนทั้ง 3 คนบอกว่า อยากให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทำงานแบบเกาะติด มีการทำงานแบบเป็นเครือข่ายอย่างชัดเจน และมีการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอที่จะสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดในการทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเยาวชนได้

 

“เด็ก” และ “ผู้ใหญ่” แรงส่ง แรงหนุน ที่ต้องเข้าใจกันและกัน

การทำงานระหว่างคนสองรุ่น ที่เติบโตมาในสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน อาจมีความคิดหรือการแสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่าง สิ่งสำคัญคือการเข้าใจและรับฟัง ซึ่งแกนนำเยาวชนทั้ง 3 คนถือเป็นตัวแทนของเด็ก ๆ ที่อยากส่งเสียงเล็ก ๆ ของเขาถึงผู้ใหญ่ว่า

น้องโอ “วัยรุ่นต้องการต้นแบบที่ดี ต้องการผู้ใหญ่ที่เข้าใจ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา”
น้องโอ๊ต “อยากให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับสังคมปัจจุบัน บางครั้งผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้เกิดกับตัวเอง อยากให้วัยรุ่นและผู้ใหญ่มองความต้องการของแต่ละฝ่ายและคุยกันอย่างเปิดใจ”
น้องภูมิ พูดเพียงคำสั้น ๆ แต่กินใจความทั้งหมดว่า “อยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจ”
และพี่น้อย ผู้ใหญ่เพียงหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนในการเสวนาครั้งนี้ได้ให้คำมั่นกับเด็ก ๆ ว่า“จะพยายามเดินต่อไปอย่างเข้าใจเด็กๆอยากบอกเด็กว่า บางครั้งในความเป็นเด็กก็อยากให้เด็กเปิดใจฟังผู้ใหญ่บ้าง เพราะผู้ใหญ่เป็นห่วงมาก ความจู้จี้จุกจิก แต่ออกมาด้วยความเป็นห่วง” พร้อมกล่าวทิ้งท้ายถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ขอให้ฟังเสียงเด็ก ๆ และคอยให้การสนับสนุนพวกเขา

………………………………………………………………………………..

เยาวชนร่วมสาธิตกิจกรรมสิทธิทางเพศในงานเวทีระดับชาติ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “SEX เปิดในวัยรุ่น” เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ตัวแทนเยาวชนจากหลากหลายกลุ่มที่เข้าร่วมรับการอบรมจาก UNFPA ได้สาธิตกิจกรรม “ทำความรู้จักกับสิทธิมนุษยชน” ในห้องย่อย “สิทธิทางเพศของเยาวชน: ศักยภาพเยาวชนกับการขับเคลื่อน พ.ร.บ. ท้องวัยรุ่น” ให้กับผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้ชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย ว่าต้องเริ่มจากการเข้าใจสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับ เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการเข้าไม่ถึงสิทธิของเยาวชนกลุ่มต่างๆ และทบทวนวิธีการดำเนินงานของแต่ละคนว่าได้ยืนอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างไร

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อเป็นผู้กำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก It’s All One ของสถาบันประชากร ที่จัดทำหลักสูตรนี้โดยอยู่บนผลวิจัยที่พบว่าในโครงการที่ยังมีอคติความเชื่อในเรื่องเพศภาวะหรือมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคู่ ผู้หญิงในโครงการนี้มีอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีสูงกว่าในกลุ่มที่อยู่ในโครงการที่ส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่เท่าเทียมกับคู่

นอกจากการทำความเข้าใจถึงสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศว่ามีอะไรบ้าง การแสดงออกอย่างมั่นใจเพื่อยืนยันสิทธิที่ตนมีอยู่นั้นสำคัญอย่างไร สามารถแสดงออกได้อย่างไรบ้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องทั้งตนเองและคู่แล้ว ในหลักสูตรที่ UNFPA ประเทศไทยกำลังพัฒนาและทดสอบกับกลุ่มเยาวชนต่าง ยังเน้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการมีข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเพศว่าทำหน้าที่อะไรในสังคม การกำหนดวิถีชีวิตทางเพศของคนในสังคมในชุมชนทั้งในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ประสบการณ์ และการหาความสุข รวมถึงความกดดันจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ยินยอม และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ทัศนคติในเรื่องเพศสภาพที่นำเสนอผ่านสื่อได้พร้อมทั้งฝึกทักษะการสื่อสาร นำเสนอผ่านที่ประชุม และผ่านสื่อ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่กำกับติดตามและเสนอความเห็นต่อการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen

………………………………………………………………………………..

UNFPA จัดเวทีให้วัยรุ่นเสียงข้างน้อยเล่าเรื่องเพศของตน

ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “SEX เปิดในวัยรุ่น” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA ประเทศไทย ในฐานะองค์กรร่วมจัดงาน ได้เชิญตัวแทนเยาวชนที่ทำงานกับวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงสิทธิทางเพศ สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นกลุ่มที่ใช้ชีวิตนอกระบบการศึกษา วัยรุ่นที่อยู่กับเอชไอวี วัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และวัยรุ่นจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “เรื่องเพศของเรา : เรื่องเล่าจากเสียงข้างน้อย” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Magic 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ กรุงเทพฯ

บนเวทีการอภิปรายประกอบด้วยวิทยากรเยาวชน 6 คน ได้แก่  ศศิธร พาสี (กลุ่มพลังโจ๋ พลังเยาวชนสร้างสรรค์สังคม จ.แพร่)  ดารารัตน์ รวมสุข (กลุ่มพาวเวอร์ทีน จ.เชียงใหม่) พัดลี โตะเดร์ (กลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา) และศุภกร สุเมธาลังการ (สภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย) วารุณี ฟองสมุทร และ พัชรีลา ลุงหลวง(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำพูน) โดยมีกษมา สัตยาหุรักษ์ เจ้าหน้าที่โครงการแผนงานพัฒนาเยาวชน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการอภิปราย

เวทีแห่งนี้ถือเป็นเวทีแรกในการประชุมระดับชาติที่มีเสียงจากตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มเปราะบางมาแสดงความเห็นผ่านการบอกเล่าอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการเป็น “วัยรุ่นเสียงข้างน้อย” ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และทำให้ชีวิตทางเพศมีความเสี่ยง แม้จะมีกฎหมายท้องในวัยรุ่นซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่าคนจำนวนมากไม่เข้าใจและทำให้เด็กถูกละเมิดสิทธิหลายเรื่อง เช่น เรื่องเล่าจากเยาวชนที่ทำงานร่วมกับเด็กที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี

ดารารัตน์ หรือ น้ำตาล บอกเล่าถึงอุปสรรคสำคัญของเด็กที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีคือ ความหวังดีของผู้ให้บริการที่เห็นว่าผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีไม่ควรมีลูก ดังนั้น เมื่อเห็นวัยรุ่นมีแฟน บางคนจึงถูกละเมิดสิทธิจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ด้วยการฝังยาคุมกำเนิดให้โดยไม่ได้ขอคำยินยอมและให้วัยรุ่นเป็นผู้ตัดสินใจเอง ซึ่งเรื่องนี้ น้ำตาลสะท้อนว่าตนเองก็เพิ่งรู้ว่าสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีครอบครัวหรือไม่ และมีเมื่อไหร่ และมีบุตรกี่คนถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยตนเองเรียนรู้จากการเข้าร่วมรับการอบรมจาก UNFPA พร้อมกับเพื่อนเยาวชนจากกลุ่มอื่นๆ ซึ่งทำให้ตนเองตระหนักถึงสิทธิข้อนี้และอยากเรียกร้องแทนเพื่อนเยาวชนจากผู้ใหญ่ใจดีว่าควรคำนึงถึงหลักในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความลับของวัยรุ่นที่มารับบริการด้วย เพราะยังพบเห็นการละเมิดสิทธิข้อนี้อยู่เสมอๆ

เรื่องสำคัญที่ถือเป็นจุดร่วมของเยาวชนทุกคนบนเวทีคือการไม่ได้รับความรู้เรื่องเพศที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแบบที่แต่ละคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

ที่เห็นได้ชัดคือการเรียนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนมุสลิมเช่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัดลี ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มลูกเหรียงที่ทำงานกับเยาวชนในจังหวัดยะลา เล่าถึงปัญหาสำคัญของการเข้าถึงความรู้เรื่องเพศศึกษาว่า สิ่งที่สอนกันตามโรงเรียนทั่วไปที่ถือเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการฯ นั้น ไม่สามารถนำมาใช้สอนโรงเรียนมุสลิมได้อยางตรงไปตรงมาเนื่องจากขัดกับหลักศาสนา ขณะที่มีวัยรุ่นมุสลิมจำนวนไม่น้อยเผชิญปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น ตนจึงอยากเรียกร้องให้มีการจัดหลักสูตรเพศศึกษาในแบบที่ผู้บริหารของโรงเรียนมุสลิมยอมรับได้และทำให้วัยรุ่นมีความปลอดภัย ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อจะปรับเนื้อหาการสอนเรื่องเพศศึกษาให้เกิดการยอมรับทั้งในโรงเรียนและในกลุ่มพ่อแม่

วารุณี หรือ แตงกวา ตัวแทนเยาวชนที่ใช้ชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆ ไกลจากตัวเมืองในจังหวัดลำพูน สะท้อนถึงข้อจำกัดของการมีความรู้เรื่องเพศศึกษาว่าเป็นเพราะพ่อแม่เองก็ขาดความรู้เรื่องนี้และยังมีความเชื่อเรื่องการให้คุณค่าลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยแตงกวาเปรียบเทียบว่า พ่อแม่ในเมืองเข้าถึงข้อมูลความรู้สมัยใหม่ ทำให้เปิดใจรับเรื่องเพศได้ง่าย แต่หากเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ ในชนบท พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีค่านิยมแบบเดิมๆ ที่เชื่อว่าลูกผู้หญิงที่ดีต้องไม่รู้เรื่องเพศ ในขณะที่ลูกผู้ชายสามารถหาประสบการณ์ในเรื่องเพศได้

“อยากให้ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในเรื่องการสอนเพศศึกษาและการทำงานตามกฎหมายท้องวัยรุ่นได้เข้าใจในข้อนี้ นอกจากเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อจะได้ทำหน้าที่สอนและเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนๆ ได้ถูกต้องแล้ว อยากให้ทำงานกับพ่อแม่ในชนบทมากขึ้นให้เข้าใจว่าการเลี้ยงลูกแบบที่ไม่เท่ากัน มันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศและส่งผลเสียต่อเด็กอย่างไรบ้าง”

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen

………………………………………………………………………………..