เสียงสะท้อนจากตัวแทนภาคสาธารณสุข คุณสุกัญญา เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ ที่พูดถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องมีการจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่วัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.  ซึ่งจะช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงได้