วัตถุประสงค์สำคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองทางเพศก็เพื่อคุ้มครองคนในสังคมให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระโดยมีความรับผิดชอบในเรื่องเพศของตนและเพื่อสุขภาวะทางเพศของผู้อื่น  โดยองค์ประกอบสำคัญที่สุดของความเป็นพลเมืองทางเพศคือ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบในผลการกระทำของตน

ดังนั้น เมื่อต้องสื่อสารเรื่องความเป็นพลเมืองทางเพศ จึงควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

ดาวน์โหลดที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen