พบกับสไลด์ “ปฏิบัติการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นและการรังแกกัน” โดยอาจารย์นิรชา ป้านศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จ.เพชรบุรี อาจารย์กรรณานุช มูลคา โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และอาจารย์วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการบรรยายในหัวข้อปฏิบัติการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นและการรังแกกัน” จากการประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่