พบกับสไลด์ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน” โดยคุณนิภา ชมภูป่า ผู้ประสานงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการอภิปรายในหัวข้อการนำบทเรียนการจัดการความรู้ของจังหวัดมาบูรณาการการดำเนินงาน 9 ภารกิจ” จากงานประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่