พบกับสไลด์ “รูปแบบการควบคุมกำกับการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  จังหวัดนครราชสีมา” โดยคุณบุญช่วย นาสูงเนิน หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการอภิปรายในหัวข้อ “การดำเนินกิจกรรมประเมินผลภายในที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ” จากงานประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่