พบกับสไลด์ “การดำเนินกิจกรรมประเมินผลภายใน การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  จังหวัดชัยภูมิ” โดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพชรตรา อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลป์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หมายเหตุ สไลด์ดังกล่าวประกอบการอภิปรายในหัวข้อ “การดำเนินกิจกรรมประเมินผลภายในที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ” จากงานประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่