พบกับสไลด์ “กฎกระทรวงกำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการดำเนินการของสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของลูกจ้างพ.ศ. ….” โดยนายมาโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุสไลด์ดังกล่าวประกอบการอภิปรายในหัวข้อ “ความคืบหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” จากงานประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องระบบข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่