ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอ 7  มาตรการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559” ให้เป็นจริง ต่อรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมขอบคุณที่เห็นความสำคัญและทำงานเพื่อเยาวชน

888989เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนฯ 10 คนได้ยื่นหนังสือต่อพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเสนอ 7 มาตรการในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559” ให้เห็นผล โดยมาตรการดังกล่าวได้จากการรวบรวมความเห็นของเยาวชนทั่วประเทศกว่าหมื่นคน

นายโยธิน ทองพะลา หัวหน้าฝ่ายการป้องกันและแก้ไขปัจจัยเสี่ยง กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ พ.ร.บ.“การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559” มีผลบังคับใช้วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา สภาเด็กและเยาวชนฯ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวในระดับพื้นที่ เช่น การจัดวิทยุประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านทราบถึงการช่วยเหลือเยาวชนที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมและการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชนด้วยกัน แต่เห็นว่าการจะทำให้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการงานด้วยกันอย่างจริงจังโดยยึดประโยชน์ของวัยรุ่นเป็นสำคัญ

88789ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health)  และองค์การ UNICEF ประเทศไทย สำรวจความต้องการของเยาวชน 10,977 ราย เพื่อแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยมีข้อเสนอ 7 ประการ คือ ให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา วัยรุ่นที่ตัดสินใจเป็นพ่อแม่ต้องได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่อ ฝึกอาชีพ ตามความต้องการ วัยรุ่นสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคและคุมกำเนิดโดยให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมโดยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีบริการด้านสุขภาวะทางเพศที่เป็นมิตรและต้องเป็นสถานที่และเวลาที่สะดวกสำหรับวัยรุ่น  ให้วัยรุ่นที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รักษาความลับ และเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ให้วัยรุ่นที่ท้องสามารถเรียนต่อในโรงเรียนเดิมได้ตามความสมัครใจ และให้วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 18 ปี  มีสิทธิเข้ารับบริการสุขภาพทางเพศด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง

“ผมในฐานะตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเป็นตัวแทนเยาวชนกว่าหมื่นคนที่แสดงเจตจำนงและข้อเสนอดังกล่าว พวกเราขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เห็นความสำคัญของเยาวชน ทั้งการเสนอให้มีตัวแทนเยาวชน 2 คนเข้าไปเป็นคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและข้อเสนอในการจัดการปัญหาที่สอดคล้องกับวัยรุ่น และการร่วมกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองวัยรุ่นที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม” นายโยธินกล่าว