โครงการ #iwill มีจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อเพิ่มคุณภาพ ปริมาณและความถี่ของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเยาวชน โครงการมุ่งหวังว่าจะช่วยลดอุปสรรคต่างๆ ในเรื่องของการขาดกำลังคนเพื่อทำงานจิตอาสา โครงการ #iwill เป็นการสร้างนักกิจกรรมเยาวชนให้มีความเป็นพลเมือง และยังช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2013 โดยเจ้าฟ้าชายแห่งเวลส์ร่วมกับพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรคใหญ่ เป็นการให้ทุนกับหน่วยงานต่างๆ ระดับท้องถิ่นที่ทำงานกับผู้ที่ด้อยโอกาส ปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 600 องค์กร ร่วมให้ทุนสนับสนุนการทำงานของโครงการนี้

รัฐบาลอังกฤษให้เงินสนับสนุน 40 ล้านปอนด์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนอายุ 10 -20 ปี กลายเป็นนักจิตอาสา และนักกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้ชื่อว่า #iwill

กองทุนนี้ใช้เงินจาก Big Lottery Fund ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ เน้นการพัฒนางานเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น โดยให้ตัวเด็กและวัยรุ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการคิดค้นโครงการ รัฐบาลตั้งเป้าว่าภายในปี 2020 จะเกิดนักกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วทั้งประเทศ และทำให้การทำงานเพื่อสังคมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเยาวชน

กองทุน #iwill จะให้เงินสนับสนุนแก่วัยรุ่นผ่านชุมชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสเยาวชนได้ออกแบบและสร้างโครงการต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และเพื่ออนาคตในการทำงาน โดยก่อนเริ่มโครงการนี้ ได้มีทีมนักวิจัยทำการศึกษาพบว่าพนักงานหรือลูกจ้าง 88% รู้สึกว่าโรงเรียนไม่ได้เตรียมความพร้อมให้มากพอในการเข้าสู่อาชีพ อีก 57% พบว่าตนเองขาดทักษะที่ส่งผลต่อการทำงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร การทำงานแบบทีม  การยืดหยุ่น ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนให้ดีขึ้นได้หากมีกิจกรรมทางสังคมให้กับเยาวชน

และผลสำรวจจาก Childwise ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเด็กๆ ใช้เวลาวันละประมาณ 3 ชั่วโมงกับสื่อออนไลน์ อีก 2.1 ชั่วโมงกับหน้าจอทีวี ซึ่งรวมแล้วเท่ากับแต่ละสัปดาห์ เด็กจะใช้เวลาอยู่หน้าจอมากกว่า 35 ชั่วโมง หากเราสามารถดึงเด็กและเยาวชนให้อุทิศเวลาเพียง 1 ชั่วโมงต่อเดือนกับการทำกิจกรรมสังคม ก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย ด้วยเหตุนี้  จึงได้มีการจับมือร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานสาธารณกุศลจิตอาสาร่วมกันสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยมีหลักการสำคัญ 6 ข้อร่วมกันว่า กิจกรรมที่เยาวชนทำเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้

4570
ท้าทาย

ต้องมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น พร้อมกับการมีส่วนร่วม ได้ออกกำลัง

เยาวชนนำ

เยาวชนต้องเป็นคนออกแบบและเป็นเจ้าของกิจกรรม

ส่งผลต่อสังคม

ต้องเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมเช่นเดียวกับเยาวชนเองก็ได้ประโยชน์ด้วย

ล้ำหน้า

ต้องเป็นกิจกรรมที่ก้าวล้ำมากกว่าที่เคยทำกันมา

ฝังลึก

กิจกรรมเหล่านั้นจะถูกปลูกฝังให้กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเยาวชน

ตกผลึกคุณค่า

ให้ความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่มีค่า มีรางวัลตอบแทน และเป็นที่จดจำ

 

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen