วันที่ 28-29 ธ.ค. 59 จ.ชัยภูมิ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) ให้กับเพื่อนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และให้ความรู้ในเรื่องเพศ แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ รวมถึงแนะนำสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ