วันที่ 27-28 ธ.ค. 59 จ.นครสวรรค์ เครือข่ายคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ในการอบรมสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศให้กับแกนนำเยาวชนของโรงเรียนหนองบัว เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์