วันที่ 23 ธ.ค. 59 จ.เชียงราย จัดประชุมเสริมสร้างเครือข่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและผู้ให้บริการยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นอำเภอเมือง เพื่อให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ การกระทำความรุนแรง รวมถึงให้ข้อมูลเครือข่ายบริการและการส่งต่อสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย