วันที่ 18-20 ธ.ค. 59 จ.ประจวบฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 1 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายเด็กและเยาวชน (DJ TEEN) โดยผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตามโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน โดย จ.ประจวบฯ ได้รับคัดเลือก 3 ตำบล ได้แก่ ต.อ่าวน้อย ต.เขาล้าน และ ต.ไร่ใหม่ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 250 คน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตดินแดง  กรุงเทพฯ