อังกฤษ

เริ่มดำเนินกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารที่จริงจังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1999 หลังจากพบว่า อัตราท้องในวัยรุ่นสูงมาก ต่อมาในปี 2009 เริ่มจากการทำวิจัยอย่างจริงจังเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและนำมาวิเคราะห์หาแนวทางยุทธศาสตร์และแผนกการปฏิบัติงานระยะยาวให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศตั้งแต่ปี 2001

p9214

จากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผนวกมีข้อมูลวิจัยที่เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด รวมถึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานระดับท้องถิ่นในโรงเรียนที่มีหลักสูตรการสอนเพศศึกษาและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมตามวัย อีกทั้งการบริการด้านสาธารณสุขก็สร้างระบบที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่น

มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ระหว่างเริ่มกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารได้มีการสังเกตการณ์และประเมินผลเป็นระยะๆ ตลอดการทำงานถึงแม้ยังจะไม่ถึงเป้าหมายก็ตาม เพื่อนำมาปรับแก้ให้ทันสถานการณ์วัยรุ่น จึงพบว่า ถึงแม้อัตราท้องของวัยรุ่นในอังกฤษจะลดลงแต่อัตราการทำแท้งและทำแท้งซ้ำยังสูงขึ้น ตรงจุดนี้ คณะทำงานก็ต้องกลับไปทบทวนในเรื่องการให้ความรู้เรื่องการป้องกันให้เข้มข้นขึ้น รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วย และต้องปรับ Key Message ให้เข้ากับทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงต้องให้เพศชายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารในการคุมกำเนิดมากขึ้น โดยไม่มีการกล่าวโทษว่าต้องเป็นการรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการเคารพและรับผิดชอบร่วมกัน อีกทั้งการนำบทบาทเพื่อนมาเป็นตัวนำในการให้คำปรึกษาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ การดึงบุคคลที่อยู่รอบข้างและมีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมายในด้านของความไว้ใจและเป็นมิตรก็จะได้ผลมากขึ้น รวมถึงต้องให้ความรู้มากขึ้นกับกลุ่มพ่อแม่ โรงเรียน ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

สื่อช่องทางต่างๆ ได้ตอบรับและให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ ข้อมูล ข้อเท็จจริงเป็นอย่างดี การรักษาความสัมพันธ์กับสื่อเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นการทำงานที่สร้างให้สื่อตระหนักและเข้าใจในประเด็นก่อน หลังจากนั้นก็เป็นการทำงานของสื่อที่เกาะติดประเด็นและทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องรักษาและเพิ่มเครือข่ายในการทำงานเพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นคือการทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กวัยรุ่น ครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งมีการเปิดสำนักงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ แต่บริหารงานแบบภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและตัดสินใจ

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen