วันที่ 16 ธ.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับโรงเรียนหนองไคร้ เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงแนะนำอุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 67 คน ณ โรงเรียนหนองไคร้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่