วันที่ 16 ธ.ค. 59 จ.นครสวรรค์ คณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอแม่วงก์ จัดประชุมเพื่อหารือทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ โดยนำภารกิจ 9 ด้านมาทบทวนเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์