วันที่ 9 ธ.ค. 59 จ.ลำปาง ร่วมกับโครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม (1663) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สหวิชาชีพเพื่อการดูแลช่วยเหลือส่งต่อวัยรุ่นตั้งครรภ์” ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีการร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องระบบช่วยเหลือและส่งต่อในพื้นที่ และการเชื่อมต่อเครือข่ายกับโครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม (1663) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ภาคการศึกษา คลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จำนวน 35 คน ณ ห้องปีบหลวง โครงการ เจเจ พาร์ค ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง