วันนี้ (19 ธ.ค.59) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 ตามความในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธ์และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ นำร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ทั้ง 4 กระทรวงโดยร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญดังนี้ 1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา พ.ศ. …. เนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา พัฒนาการทางเพศในแต่ละช่วงวัย สุขภาวะทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ การมีสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล มิติทางสังคม และวัฒนาธรรมโดยให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจนจัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา การช่วยเหลือให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ได้ศึกษาต่อ โดยปรับแก้ให้มีเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น 2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการ และการดำเนินการของสถานบริการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. เนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดประเภทของสถานบริการเป็นระดับบริการพื้นฐานและบริการเต็มรูปแบบ กำหนดมาตรฐานการบริการทั้งการส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น ให้ความรู้แก่วัยรุ่นด้วยบริการที่เป็นมิตร โดยให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และคำนึงถึงการรักษาความลับ 3) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้าง พ.ศ. …. ให้สถานประกอบการให้ความรู้แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้างอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยให้ครอบคลุมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ การแท้งและปัญหาภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจากการแท้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ เอชไอวี รวมทั้งการให้คำปรึกษาโดยคำนึงถึงสิทธิและการตัดสินใจด้วยตนเองของลูกจ้างและการรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว 4) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. สาระว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม การให้เงินช่วยเหลือ การฝึกอาชีพ ความช่วยเหลือ การจัดหาที่พัก หรือครอบครัวทดแทน เป็นต้น ร่างกฎกระทรวงแต่ละฉบับได้กำหนดให้มีระบบส่งต่อเพื่อให้วัยรุ่นได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเร่งดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

แหล่งข้อมูลจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก