คลิปวีดีโอเรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยตัวแทนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย มาพูดคุยถึงความคืบหน้าในการออกกฎกระทรวงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ความคืบหน้าของการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร เชิญชมได้จากคลิปนี้ค่ะ

หมายเหตุ จากการประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 19 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง ระบบข้อมูล ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ Convention Hall อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ