วันที่ 6 ธ.ค. 59 จ.กระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการทำงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่