วันที่ 8-9 ธ.ค. 59 จ.ตาก จัดประชุมร่วมกับทีมประเมินภายนอก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัยและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 คน ณ ห้องหนองกะโห้ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก