วันที่ 2 ธ.ค. 59 จ.เชียงราย จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา โดยมีนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ รองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และนายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ร่วมชี้แจงความสำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และตัวแทนจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ร่วมนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน มติในที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดอบรมครูจำนวน 300 คนในโรงเรียนของ 3 อำเภอนำร่อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อ.เมือง จ.เชียงราย