วันที่ 29 พ.ย. 59 จ.ลำปาง จัดกิจกรรมวิเคราะห์กลุ่มเปราะบาง อ.เกาะคา เพื่อเก็บข้อมูล และออกแบบวิธีการทำงานกับกลุ่มเยาวชน และการเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง