วันที่ 26-27 พ.ย. 59 จ.ลำปาง อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สิทธิของวัยรุ่นตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ และเพิ่มทักษะในการให้คำปรึกษากับเพื่อน ๆ ที่เป็นวัยด้วยกัน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาและอาจารย์ ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 47 คน ณ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง