วันที่ 1-2 ธ.ค. 59 จ.มหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานในการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องเพศและสิทธิของวัยรุ่นตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม