วันที่ 13-14 ธ.ค. 59 จ.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองในอำเภอบ้านแพง เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อวัยรุ่นในเรื่องเพศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงพยาบาลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม