วันที่ 27-28 พ.ย. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองพื้นที่ อ.เกาะคา โดยใช้หลักสูตรของมูลนิธิแพธทูเฮลท์อบรม เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวและมีทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศของวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 คน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง