วันที่ 26-27 พ.ย. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพฯ จัดอบรมให้กับเยาวชนในเขตบางบอน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ และความรู้ในเรื่องสิทธิตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ สวนน้อยรักษา เขตบางบอน กรุงเทพฯ