วันที่ 25 พ.ย. 59 จ.นครพนม โดยคณะทำงานงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน 40 คน เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ จ.อุดรธานี ซึ่งมีตัวอย่างการทำงานแบบ อุดรโมเดล” ที่มีการขับเคลื่อนทุกภาคีเครือข่ายของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี