วันที่ 24 พ.ย. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เขตบางบอน เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกัน และทำความเข้าใจ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงบอกเล่าประการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตบางบอน โรงเรียน และชุมชนในเขตบางบอน จำนวน 40 คน ณ สำนักงานเขตบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ