วันที่ 25 พ.ย. 59 จ.ชัยภูมิ จัดอบรมแกนนำนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในเรื่องเพศ ทักษะการให้คำปรึกษา รู้จักระบบการส่งต่อ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ