วันที่ 24 พ.ย. 59 จ.เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ 3 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพาน และอำเภอแม่สาย รวมถึงปัญหาอุปสรรคการทำงานในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งทบทวนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 9 ภารกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 31 คน ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย