วันที่ 23 พ.ย. 59 จ.สมุทรสาคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อปรับแผนการดำเนินงานโครงการโดยมี ผศ.ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ประชุมห้องเมธาลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร