คุณนงเยาว์ นวลพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมัชชาสุขภาพ จ.ประจวบฯ พูดถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่า “เป็นความโชคดีของคนทำงาน” เนื่องจาก พ.ร.บ. กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ทำให้การทำงานของแต่ละหน่วยงานจะทำได้ง่ายขึ้น เพราะทุกคนรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง