วันที่ 22 พ.ย. 59 จ.กระบี่ จัดประชุมทีมประเมินภายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 6 เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่